افرینش سیرسلامت ایساتیس

خدمات ترانسفر

خدمات ترانسفر

شرکت ما خدمات ترانسفر بیماران و خانواده های عزیزشان را از فرودگاه به محل اقامتشان که از قبل توسط تیم تخصصی ما و هماهنگی شما مشخص و رزرو شده را انجام می دهند.همچنین ترانسفر بیماران از محل اقامت به مرکز درمانی و همچنین در صورت داشتن آزمایش خدمات ترانسفر بیمار به  آزمایشگاه مخصوص انجام خواهد گرفت.

به طور کلی ترانسفر بیماران و خانواده هایشان در طول مدت اقامت و حتی برای تفریح و خرید با بهترین هزینه و بهترین وسایل نقلیه همراه با لیدر مسلط به زبان مورد نیاز انجام خواهد گرفت.

f